Revisjon

Våre revisjonstjenester baserer seg på en god forståelse av virksomhetens forretningsprosesser og interne kontrollrutiner kombinert med vår opparbeidede bransjeerfaring. Vi leverer revisjonstjenester tilpasset den enkelte klients behov for kontroll og kvalitetssikring av historisk materiale.

Revisjon er ikke en ensartet tjeneste. Vi tilbyr lovbestemt revisjon, forenklet revisorkontroll av regnskaper, revisjon av prosjektregnskaper og avtalte kontrollhandlinger, alt innenfor et vel definert rammeverk.